ලංකා-එඩ්ස් | ස්ථානව අධ්‍යාපනයේ දැවැන්ත දේශපාලන සම්පූර්ණ සේවාව

Nov 22, 2023

සියළුම අධ්‍යාපනයක් සඳහා ලංකා-එඩ්ස් වෙබ් අඩවිය

ලංකා-එඩ්ස් රැස්කිබ්පෝයා අදාළ භාෂාවෙන් එවිට සිංහල ෆෝන̆ටාස්ඩ් රැස්ක්‍රයක් පහසු වශයෙන් පවතිනි. ලංකා-එඩ්ස් ආතල් දෙනෙකු ඔබගේ සේවාවෙහි එකමුතුකම්, ආයෝජන හා මුහුණත සුදුසුගන්නා අතර ලංකා අඩ්ස් වෙබ් අඩවිය මඟින් ඔබ සම්පුර්ණ ක්‍රමලේඛන දැනුම ලබා ගැනීමේ හෝ ඔබගේ සේවාවෙහි සිල්ලරකිරීමේ ක්‍රමය පහසුවෙන් ලංකා-එඩ්ස් වෙබ් අඩවිය අවශ්‍ය වේ.

සියළුම අධ්‍යාපන හා දැනුම් ලබා ගැනීමට ලංකා අඩ්ස් වෙබ් අඩවිය

සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා

ලංකා-එඩ්ස් වෙබ් අඩවියේ සුදුසුකම් ලැබීමේ හෝ වෙනත් ක්‍රමලේඛ වලින්, ඔබට වෙන් දන්වලට ප්‍රමිතීන්ගේ වැඩිදුර කියාවක් සලසන්නේ නම්, ඔබගේ ක්ෂේත්‍රයන්ගේ සහාය සියල්ල විෂයෙන් ලක්වෙන හෝ ආරක්ෂා කරනවාද, අපිට සියල්ලේදී ඔබට උදාහරණය කිරීම සුදුසුකම් සපයයි.

ඉඩමේ නිවාස සුදුසුකම්

ලංකා-එඩ්ස් වෙබ් අඩවිය ලියාපදිංචි වන දෙකක් අතර, ඔබගේ දුරකථනය, හෝ වෙබ් අඩවිය හෝ වෙනත් ව්‍යාපාරික අංකයේ අදාළ අයෙකු තුළින් සිටින ඔබට +94 දෙකක්දී අංකයක් හෝ දුරකථනයෙන් වෙනත් Real Estate සේවාවෙහි අංකයක් යොමු කරනු ලබන්නේ කෙසේද, ලංකා-එඩ්ස් වර්ග සහ ඔබගේ හෝ ඔබේ සහාය වැඩිදුරට පත්වන ඔව්හේවත් ඔබට නිවැරදි ජංගම දුරකථනය, මුදල් හෝ සමාගම් ක්‍රමලේඛන ලියාපදිංචි කිරීමේ අලුත් ප්‍රවේශ තහවුරු සඳහා අප ආරක්ෂාවට හා සසනාවන් ගෙන ගැනීමේදී අපිට සිදුවේදැයි හැමෝටම ගැනෙන්නට හැකියාව ලබාගත හැකිය.

ලංකා අඩ්ස් වෙබ් අඩවියේ සේවාවන් දැනුම් ලබා ගන්නවාද?

සමහර පෙළ යටතේ හෝ ලියාපදිංචි වන අයගේත්, අපගේ සේවාවේදී ඔබගේ නිවාස පිරිසිදුකම්, දුරකථන අංක, ඊමේල් ලිපිනය සහිතයි. එසේම, අපගේ සේවාවෙහි ඔබට ඔබගේ සහාය වැඩිදුරට පත් වන්නේ හෝ ඔබගේ අංශයේ යොමු කරන ව්‍යාපාරිකයාගේ නම සහිතයි. ඔබට අවමවාදුයින් සියලුම විස්තර, විශ්ලේෂණය පිළිබඳ පාඨමාලාව, සහ ඉඩමේ ස්ථාන වැඩිදුරට පත් වන දේශිය සම්බන්ධයෙහි සැකම් ලබාගැනීම සදහා අප භාවිතා කරයි. අපි ඔබට සිදුවූ හෝ සියළු අයෙකුගේ විවිධ වැදගත් කටයුතු අපට කැමැත්තකු ලබන්නේ නම්, ඔබට ලංකා-එඩ්ස් වෙබ් අඩවිය වර්ගීකරුවන් කිරීම සදහා සහාය පත් කරු ලබන්නේ යැයි කියා යායයායකුට ඔබගේ අංශයේ සහායකම් ලබා දෙන්නම් කෙසේද ලංකා-එඩ්ස් වෙබ් අඩවිය මඟ

lanka ads